Poslední diskuse


Zdraví zobrazit diskusi

Jak fungujete s inkontinencí? Dá se vůbec...

Práce zobrazit diskusi

Dobrý den, hledám práci v okrese Příbram,...

Co se kde děje zobrazit diskusi

Rád bych si dopisoval s někým, kdo by měl...

Zdravá města podporují aktivní stáří

Publikováno: 26.02.08
Počet zobrazení: 7335


      Kvalitou života nejstarší generace svých obyvatel se zabývají všechna členská
města Národní sítě Zdravých měst ČR. Domovy důchodců, stacionáře nebo třeba
kluby důchodců bývají začleněny do Plánu zdraví a kvality života jako
partnerské organizace Zdravého města.

Činnost zařízení pro seniory významně podporují radnice jednotlivých Zdravých
měst (České Budějovice, Litoměřice, aj.). V Chrudimi funguje tamní Centrum
sociálních služeb a pomoci Chrudim jako rozpočtová organizace města, v Třebíči jsou
Domov důchodců Týn i denní stacionář Domovinka finančně podporovány v rámci
grantového systému Zdravého města, v Boskovicích zase všechna zařízení pro seniory
spadají pod příspěvkovou organizaci města – Městskou správu sociálních služeb.

Mnohá Zdravá města každoročně pořádají oslavy ke Dni seniorů, do kterých se rádi
zapojují nejen důchodci, ale také jejich příbuzní, vnoučata i pravnoučata. Konají se
například ve Zdravém městě Orlová, Kroměříž, Třebíč, Boskovice aj.
K celosvětovému happeningu ˝Pochod všech generací – obejměme Zeměkouli˝, který
vyhlásila Světová zdravotní organizace jako součást mezinárodního programu Aktivní
stáří, se každý rok na podzim pravidelně připojuje Zdravé město Brno. Procházka
podzimní přírodou s pestrým doprovodným programem pro všech věkové kategorie je
součástí Brněnských dnů pro zdraví.

Univerzita třetího věku, program celoživotního vzdělávání, si také ve Zdravých městech
našla mnoho nadšených příznivců. Jen v Brně do přednáškových sálů letos zasedlo téměř
500 seniorů. Universitu třetího věku studují také senioři ve Zdravých městech Litoměřice,
Chrudim, aj.

Zdravé město Třebíč se problematikou seniorů intenzivně zabývá od roku 1999. ˝Tehdy
jsme si stanovili jako jeden z hlavních úkolů – sbližování generací. Seniorům chceme
nabízet možnosti pro aktivní život. Společně s partnerskými organizacemi projektu
Zdravé město proto například pořádáme nejrůznější společenské akce. Na Vánoce jsou to
většinou neformální setkání dětí z místních základních a mateřských se seniory z domova
důchodců. Městská knihovna, partner projektu Zdravé město, zorganizovala několik
hudebních pořadů společných pro děti, mládež a seniory. Někteří čtenáři z řad seniorů se
totiž často ,mezi lidipříliš nedostanou, s mladými lidmi, pokud je nemají přímo v rodině,
mají málo zkušeností a někdy na ně pohlíží i negativně. Totéž platí i v opačném vztahu
mladí-staří. A tak se právě při těchto pořadech obě generace sblížily a starší generace
poznala, že i hudba pro mladé, může být pěkná a naopak. Kromě Domova důchodců Týn,
který se rozhodl pro koncepci domova podporujícího aktivní stáří, u nás funguje také
Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené Domovinka, který byl na základě
svých aktivit v roce 1999 oceněn jako Nejlepší projekt pro Zdravé město. Někdy mu
z legrace říkáme mateřská škola pro babičky a dědečky , ale hlavně vidíme, že starým
lidem je tu opravdu dobře, po celodenním příjemném programu se vracejí do svých
rodin, mezi své nejbližší.Všechny tyto aktivity odpovídají Plánu zdraví a kvality života
a jsou součástí projektu Zdravé město Třebíč,˝ uvedla koordinátorka Projektu Zdravé
město Třebíč PhDr Jindra Stříbrská.
Ve Zdravém městě Chrudimi, jsou počátky realizace intenzivních aktivizačních
programů věnovaných místním seniorům, spjaty se vznikem Centra sociálních služeb
a pomoci Chrudim (CSSP). Tato rozpočtová organizace byla založena z rozhodnutí
městského zastupitelstva v lednu roku 1993. Zájem o programy a služby nabízené tímto
centrem mezi obyvateli Chrudimi rychle stoupal a už po šesti letech své existence vyšlo
CSSP jako vítěz regionálního kola soutěže vyhlášené Svazem měst a obcí Obec
seniorů.
Centrum finančně podporuje zejména radnice Zdravého města Chrudim. Místní
podnikatelských sektor na realizaci projektu nepřispívá. Do organizace projektu
zaměřeného na kvalitu života seniorů jsou kromě zaměstnanců CSSP a městského úřadu
velkou měrou zapojeni také dobrovolníci – místní občané, kteří zajišťují zajímavé
odborné přednášky v rámci Chrudimské univerzity třetího věku. Letos v červnu centrum
uspořádalo celorepublikový seminář pro Českou asociaci pečovatelských služeb s názvem
˝Aktivizační programy v akci.˝ Akce se setkala s mimořádně velkým ohlasem.
Podle slov koordinátorky projektu Ing. Marie Pokorné zcela spontánně, vznikla
v projektu Zdravé město Kroměříž, sekce zabývající se kvalitou života seniorů.
˝Projekt Zdravé město Kroměříž pracuje podle metodiky Česká brána 21, v níž má velký
význam týmová práce. Například Plán zdraví a kvality života a jiné důležité dokumenty
společnou prací několika týmů, jejichž členy jsou i senioři. Právě ti přišli s požadavkem,
aby se radnice důkladněji věnovala i řešení otázek místních seniorů. Měli pocit, že město
toho hodně naslibuje, ale máloco dokáže splnit,˝ vysvětluje Ing. Marie Pokorná. Zdravé
město Kroměříž tedy zorganizovalo čtyři besedy s místními seniory, na jejichž základě byl
zpracován plán konkrétních aktivit směřujících ke spokojenému životu nejstarších
obyvatel. Plán se už téměř rok realizuje.Úspěšně funguje ˝Poradna senior˝, brzy zahájí
provoz denní stacionář Domovinka pro seniory. S kladným ohlasem kroměřížských
seniorů se setkalo již druhé doplněné vydání brožury s názvem ˝Na problémy nejste
sami˝ obsahující užitečné informace i kontakty.
˝Stáří neznamená nemohoucnost a nepotřebnost. Stáří je určitý fyziologický stav, který
nemusí být totožný s rodným číslem v občanském průkazu. Člověk by ve stáří neměl
zcela přestat dělat aktivity, kterým se věnoval coby ekonomicky aktivní člověk,˝ tak nám
na otázku, jak vnímá pojem stáří, odpověděl místostarosta a politik Zdravého města
Chrudimi Mgr. Petr Řezníček. Každý člověk, který si zachovává aktivní přístup k životu
i v pozdějším věku, má možnost svůj život prožít plně až do konce. Zdravá města jsou
o tom plně přesvědčena a k nejstarší generaci obyvatel také tak přistupují.

Více informací na http://www.nszm.cz.

Zdroj: Internet, nszm.cz

Vaše komentáře

Celkem 0 komentářů (0 komentářů čeká na schválení)

Zanechte komentář: