Poslední diskuse


Zdraví zobrazit diskusi

Jak fungujete s inkontinencí? Dá se vůbec...

Práce zobrazit diskusi

Dobrý den, hledám práci v okrese Příbram,...

Co se kde děje zobrazit diskusi

Rád bych si dopisoval s někým, kdo by měl...

Češi a chudoba – představení aktivit Evropského roku 2010 v ČR

Publikováno: 23.01.10
Počet zobrazení: 3797
  Zdroj: MPSV
Česká republika dnes jako první z členských států EU oficiálně zahájila Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení na národní úrovni. Evropský rok 2010 je především informační a osvětovou kampaní, podpořenou vybranými projekty, které jsou jedním ze základních způsobů naplnění cílů a priorit Evropského roku 2010.

Hlavní projekty, které kampaň v Česku přinese, dnes představil ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka.

 „Prostřednictvím aktivit Evropského roku bychom chtěli podpořit co nejúčinnější propojení všech těch, kteří se chudobou a sociálním vyloučením v České republice zabývají. A přesvědčit veřejnost, že i její postoj a aktivní přístup může prospět celé společnosti i jednotlivcům“, řekl ministr.

 Program Evropského roku 2010 přizpůsobený specifikům českého prostředí připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v souladu s rámcovou politikou Evropské unie. Soustředí se na pět prioritních oblastí:

  • prevenci sociálního vyloučení v důsledku předluženosti,
  • zlepšení přístupu na trh práce osobám vzdáleným tomuto trhu,
  • aktivizaci územní veřejné správy při tvorbě a hodnocení akčních plánů boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení,
  • zvýšení úrovně vzdělanosti a konkurenceschopnosti chudých a vyloučených lidí na trhu práce,
  • podporu přiměřeného bydlení sociálně vyloučených skupin a řešení problému bezdomovectví.

 Na základě těchto priorit podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci dotačního programu k Evropskému roku 2010 dvanáct projektů v celkové hodnotě 9,5 milionu korun, které budou během letošního roku realizovány jako jedny z hlavních aktivit Evropského roku v České republice. Větší část z podpořených projektů, v celkové hodnotě přes pět miliónů korun, se soustředí na rozvoj ekonomické gramotnosti a na prevenci předlužení – problém, který v současné ekonomické situaci zasahuje mnohem širší skupiny obyvatel. Necelé 3 milióny korun zaštítí tři projekty, které mají přispět ke zlepšení přístupu na trh práce osobám vzdáleným tomuto trhu. Zbytek finančních prostředků bude poskytnut na aktivizaci veřejné správy (2 projekty) a na zvýšení úrovně vzdělanosti a konkurenceschopnosti vyloučených osob. Pro naplnění páté priority – přiměřeného bydlení sociálně vyloučených skupin a řešení problému bezdomovectví – vyhlásí Ministerstvo práce a sociálních věcí speciální soutěž ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj.

Evropská unie uvolní na aktivity Evropského roku 2010 celkem sedmnáct miliónů eur. Česká republika bude moci z těchto zdrojů využít v přepočtu asi 9 miliónů korun. Přibližně stejnou částku vyčlenilo i Ministerstvo práce a sociálních věcí.

 Do realizace aktivit Evropského roku 2010 je významně zapojen také neziskový sektor. Partnery Ministerstva práce a sociálních věcí jsou Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice (EAPN ČR), projekt Napsi spolu! a Poradna při finanční tísni. „Věříme, že rok 2010 přispěje k lepšímu povědomí o existenci chudoby, ke zpochybnění některých příčin, jež vedou k sociálnímu vyloučení a chudobě, a tím ke zmírnění stereotypů a stigmatizace lidí žijících v chudobě. Očekávané poselství Evropského roku 2010 veřejnosti je porozumění a úcta, důstojnost všech lidí“, uvedla předsedkyně EAPN ČR Milena Černá.

 

Evropský rok zaměřený na aktuální téma vyhlašuje Evropská komise už od roku 1983. Jedná se o osvětové kampaně, jejichž úkolem je informovat občany a povzbudit je k aktivnímu dialogu. Podstatou Evropského roku 2010 je zapojit celou občanskou společnost, veřejné i soukromé subjekty, sociální partnery, místní a regionální samosprávy, nevyjímaje ty, kdo mají s chudobou přímou či nepřímou zkušenost. Přestože jsou Češi podle nedávných informací Eurostatu chudobou ohroženi nejméně v celé Evropské unii, stále je v České republice řada lidí, kteří v souvislosti se špatnou sociální situací potřebují pomoci.  

 

Evropský rok 2010 má v Česku rovněž své první ambasadory, kteří mu propůjčí svou tvář. Jsou jimi ředitelka občanského sdružení IQ Roma Servis Katarína Klamková a prodejce Nového prostoru Boris Šmejkal.

 

Průběžné informace o dění a dalších aktivitách v rámci Evropského roku 2010 v ČR naleznete na www.EY2010.cz. Oficiálně bude web spuštěn v únoru 2010.

 

Projekty realizované v rámci Evropského roku 2010 v České republice

Název projektu Realizátor Stručná charakteristika
Aktivity v rámci Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení Centrum sociálních služeb Brno Široké spektrum aktivit: regionální konference a semináře, specializované publikace pro odborníky i veřejnost.Cíl: nastolit téma chudoby a sociálního vyloučení k diskuzi, pomoci veřejnosti porozumět tématu a aktivizovat alespoň její část. 
Prevence předlužení Asociace občanských poraden Komplexní program zaměřený na prevenci proti předlužení lidem ohroženým chudobou ve 13 městech ČR. Jeho součástí je dluhové poradenství, mediální kampaň v těchto městech, analýza předlužení v městě působení občanské poradny, pořádání seminářů zaměřených na analýzu příčin předlužení obyvatel konkrétních měst. 
Dluhy – snadno tam, těžko zpátky Sdružení pro probaci a mediaci v justici Zaměřen na vzdělávání v oblastifinanční gramotnosti pro osoby

ve výkonu trestu a po něm, se

kterými má dlouhodobé

zkušenosti. Část projektu je

věnována také na osvětu

v hospodaření s penězi dětí

z dětských domovů

a pobytových zařízení. 

Rozvoj ekonomické gramotnosti, prevence proti zadluženosti Petr Otáhal s.r.o. Zaměřen na zvyšování ekonomické gramotnosti dlouhodobě nezaměstnaných v Moravskoslezském kraji. 
Pro sociální integraci na Šluknovsku Kostka Krásná Lípa Cílem je prostřednictvím různorodých aktivit zajistit informace a aktivizaci veřejné správy v oblasti sociálního začleňování v silně znevýhodněném regionu. 
Vítej Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem Zaměřený na aktivizaci dlouhodobě nezaměstnaných prostřednictvím dobrovolnické služby. V rámci projektu budou zpracovány metodiky pro pracovníky sociálních služeb a úřadů práce, které budou současně pilotně ověřeny v praxi. 
Vzdělání odborníků k podpoře aktivizace veřejné správy Finanční gramotnost Zaměřený na pracovníky státní správy a samosprávy, pro které uspořádá celostátní konferenci a seminář na téma finanční gramotnosti. V neposlední řadě projekt počítá s distribucí metodických materiálů s uvedenou problematikou všem krajským, městským a obecním úřadům.
Sólo rodiče a práce Aperio Víkendové vzdělávací semináře pro osamělé rodiče, které by jim umožnily získat kompetence nutné k aktivnímu zapojení na trh práce. Sdružení v projektu počítá i s e-learningovou formou těchto seminářů a se zajištěním péče o děti, vždy se zohledněním potřeb cílové skupiny.
Problematika předlužení EAPN ČR Zaměřený na osvětu v oblasti chudoby a sociálního vyloučení, v rámci kterého budou organizovány workshopy, kulaté stoly a setkání lidí žijících v chudobě a téma bude také vhodnou formou medializováno.
Zvyšování funkční gramotnosti ohrožených osob Romodrom Zvyšování funkční gramotnosti osob ve výkonu trestu odnětí svobody nebo těsně po něm a obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit. Mezi oblasti vzdělávání budou patřit oblasti, jako např. bydlení, rodina, práce, státní správa, služby apod.
Aktivní začleňování osob s duševní poruchou ESET Help Propracovaný systém péče o duševně nemocné v oblasti začleňování na trh práce. Profesionálně zohledňuje specifické potřeby této skupiny.
Chudoba, týká se nás všech Oblastní charita Hradec Králové Prostřednictvím různorodých aktivit (konference, publikace, sportovní turnaje, kulaté stoly, přednášky, poradenství…) chce upozornit na teoretické i praktické problémy spojené s chudobou a sociálním vyloučením.     

Akce pořádané Zastoupením Evropské komise v České republice v rámci Roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

 

 

Dny evropského filmu

 

V rámci festivalu Dny Evropského filmu budou ve zvláštní sekci věnované Roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení promítány hrané a dokumentární filmy související s tématem a cíli Roku. Akce proběhne v termínu od 15. do 22. dubna 2010 v pražských kinech Světozor a Lucerna a následně v Brně, Olomouci, Veselí nad Moravou, Uherskem Hradišti, Plzni a Boskovicích.

 

Den Evropy – 9. května 2010

 

V rámci oslav Dne Evropy, které se budou konat 9. května na Staroměstském náměstí v Praze, proběhne prezentace aktivit a projektů neziskových organizací činných v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Tomuto tématu bude podřízena také dramaturgie hudebního programu a dalších doprovodných aktivit.

 

Soutěže pro děti

 

V prvním pololetí roku 2010 proběhnou výtvarné a fotografické soutěže pro žáky a studenty základních a středních škol na téma chudoby a sociálního vyloučení. První z nich bude výtvarná soutěž pro děti z dětských domovů ve věku 10–18 let s podtitulem „Evropa proti chudobě“. V rámci této soutěže proběhnou ve vybraných dětských domovech také výtvarné a tvůrčí workshopy. Vyhlášení soutěže proběhne v rámci oslav Dne Evropy dne 9. května v Praze.

Zdroj: MPSV

Vaše komentáře

Celkem 0 komentářů (0 komentářů čeká na schválení)

Zanechte komentář: