Poslední diskuse


Co se kde děje zobrazit diskusi

Dobrý den. Ráda bych Vás poprosila o...

Téma týdne zobrazit diskusi

důchody by měly narůstat ne procenty, ale...

Práce zobrazit diskusi

Společnost Věda nás baví o.p.s. hledá...

Univerzity třetího věku – kde můžete studovat (1. část)

Publikováno: 4.05.12
Počet zobrazení: 12428
0094554581 Mnoho univerzit a vysokých škol na celém světě organizuje speciální kurzy pro seniory. Obvyklý název pro tuto oblast celoživotního vzdělávání je univerzita třetího věku (U3V).
Které vysoké školy v České republice nabízí možnost studovat v seniorském věku? Postupně si je představíme a zmíníme jejich fakulty a hlavní obory výuky.

Česká zemědělská univerzita v Praze

V současné době mají posluchači U3V možnost získávat nové poznatky z oblasti ekonomické, agronomické, lesnicko-krajinářské, technické, dále z oblasti zemědělství a ekonomiky tropů a subtropů i z oblasti vzdělávání. Všechny programy jsou čtyřsemestrové, vyjma  programu Lesy a dřevo. Do budoucna se na ČZU počítá s programy čtyř až šestisemestrovými. Vedle dlouhodobých programů zakončených závěrečným testem a slavnostní promocí jsou na ČZU realizovány krátkodobé kurzy. Účastníci získávají osvědčení o jejich absolvování bez slavnostní promoce.

O programy, které seniorům nabízí Česká zemědělská univerzita, je obecně velký zájem. Mezi nejpopulárnější programy patří Naše zahrada, Lesy a dřevo, Stromy okolo nás, Život na přelomu tisíciletí, Zemědělství a ekonomika tropů a subtropů, Člověk, energie a odpady.

Univerzita třetího věku na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze

Provozně ekonomická fakulta ČZU realizuje v současné době 6 výukových programů pro seniory, kterými jsou Přednáškový cyklus, Počítačová gramotnost, Multimediální využití ICT, Angličtina, Němčina a Virtuální univerzita třetího věku.

České vysoké učení technické v Praze

Jako jedna z nejstarších technických univerzit v Evropě nabízí na svých osmi fakultách a ve čtyřech vysokoškolských ústavech odborné kurzy pro občany vyššího věku, kterým byl již přiznán starobní důchod a nejsou už aktivní v pracovní oblasti. Nabízené kurzy jsou především z oblasti technických věd – stavebnictví, strojírenství, elektrotechniky, jaderného inženýrství, biomedicínckého inženýrství, ale také z oblasti jazykového vzdělávání a zdravého sportování.

Kurzy jsou organizovány různým způsobem, některé jsou jednosemestrální, několik je připraveno jako dvou i vícesemestrální. Uskutečňují se většinou jednou týdně ve dvouhodinovém výukovém bloku na pracovištích fakult.

Nejžádanější a nejnavštěvovanější jsou kurzy počítačové gramotnosti. Absolventi získávají po ukončení kurzu Osvědčení o absolvování, které je jim předáno při slavnostní promoci v reprezentativních prostorách ČVUT v Betlémské kapli.

U3V na Fakultě elektrotechnické

Nabídka kurzů pro seniory: Nebojte se počítačů pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé, dále pak kurzy Práce s fotografií, Práce s videem, Tvorba WWW stránek,..

U3V na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské

Má dva směry – jeden kroužek technicko-přírodovědný a druhý směr počítačový.

U3V na Fakultě biomedicínckého inženýrství

Pilotním kurzem byla Biomedicíncká technika, dále fakulta připravila dvousemestrální kurz Biomedicína a zdravý životní styl I, II a Člověk ve zdraví a nemoci zaměřený na zvýšení kvality života po odchodu do důchodu.

U3V na Fakultě stavební

Pro seniory, kteří v minulosti v oblasti stavebnictví působili, je určen kurz Co jste asi ještě neslyšeli o betonu.

U3V na Fakultě strojní

Kromě kurzů na počítačovou gramotnost zde probíhají populárně naučné cykly přednášek např. o vztahu člověka, techniky a životního prostředí, o nových poznatcích v technologických procesech, o právních aspektech využívání informací.

U3V na Ústavu technické a experimentální fyziky

Kurzy Tajemství mikrosvěta a Zákony mikrosvěta se uskutečňují formou přednášek a občasných exkurzí.

Jazykový program pro seniory na Katedře jazykové výuky Masarykova ústavu vyšších studií

Na základě zájmu seniorů se realizují kurzy angličtiny, němčiny a základy španělštiny.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Základní nabídku vzdělávacích programů UV tvoří následující studijní obory: Člověk ve zdraví, nemoci a tísni, Člověk jako součást přírody, Člověk v přírodě a společnosti, Péče o duchovní rozměr člověka a Křesťanská reflexe, Finanční trhy a my. Navazující výběrové programy Kvalita života a Evropské ženy v pozdějším věku, volitelný psychologický modul (Komunikace jako základ kultury, Konflikty v interpersonálních vztazích a Inspiromat asertivity), historický (Z historie Českých Budějovic, Tradice a zvyky, zvláště jihočeské) a přírodovědný modul (Šumava známá a neznámá) nabídku obohacují.

Masarykova univerzita, Brno

Na Masarykově univerzitě má Univerzita třetího věku již více než 20letou tradici. V současné době může být účastníkem programu U3V osoba, která dosáhla věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a má úplné středoškolské vzdělání s maturitou. Přednášky pro seniory se konají v pátečních odpoledních hodinách (cca 16 přednášek/akademický rok) v těchto kurzech: Základní kurz trvá čtyři semestry a zahrnuje čtyři okruhy (Člověk a zdraví, Člověk a příroda, Člověk a umění, Člověk a společnost). Na něj navazuje Nástavbový kurz, který trvá další čtyři semestry. Paralelně s dvěma výše uvedenými probíhá kurz Spirituální dimenze člověka – Živá teologie, absolventi mohou pokračovat ve Vyšším kurzu.

Ve spolupráci s Ústavem archeologie a muzeologie Filozofické fakulty je na detašovaném pracovišti – v Univerzitním centru Telč – realizován tříletý cyklus přednášek Od pravěku do raného novověku z pohledu argeologie.

Vzdělávání v U3V je ukončeno slavnostní promocí v aule Masarykovy univerzity na Právnické fakultě. Absolventi se mohou přihlásit do Spolku absolventů, volného pokračování U3V, který jim nabízí, byť v omezené míře, pestrou škálu přednášek.

Nad rámec základního programu jsou pro účastníky organizovány tematické krátkodobé kurzy zaměřené na počítačové technologie, na aktuální otázky z oblasti humanitních a přírodních věd (Soudní lékařství, Aktuální právní otázky, Věda a příroda, Světové náboženské tradice, Mýty a realita Evropské unie či Skandinávie).

Mendelova univerzita v Brně

Cyklus přednášek základního tříletého cyklu je členěn do čtyř tematických bloků, z nichž každý zahrnoval témata vzdělávacích programů jednotlivých fakult univerzity, tj. Agronomické fakulty, Lesnické a dřevařské fakulty, Provozně ekonomické fakulty, Zahradnické fakulty a Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií.

Pro seniory přijaté do prvního ročníku se koná každý rok slavnostní imatrikulace, na které jsou jim předány indexy a všechny informace o možnostech a fungování U3V na Mendlu. Po třech letech se úspěšní posluchači zúčastní slavnostního vyřazení, na kterém obdrží Osvědčení o absolvování.

Vzhledem k zájmu seniorů vzdělávat se i v menších městech a na venkově vznikla myšlenka otevřít pobočky U3V na trenérských středních školách. V roce 2007 byla zahájena výuka na pobočkách na Klvaňové gymnáziu v Kyjově a na Zahradnické fakultě Mendelu v Lednici. Další pobočky byly otevřeny na Obchodní akademii v Bruntále, Střední zemědělské škole v Olomouci a na SOŠ a SOU ve Znojmě.

Největší zájem mají senioři na Mendlově univerzitě v Brně o témata spojená se zahradou, zahradnictvím, vinohradnictvím a pěstováním ovoce a zeleniny.

Slezská univerzita v Opavě

Univerzita považuje celoživotní vzdělávání, a tedy rovněž U3V, za neoddělitelnou součást svého poslání. Přednáškové cykly pro seniory obvykle utváří 12 setkání s lektory v rámci jednoho semestru. Fakulta sdružuje společenskovědní, přírodovědné, ale také umělecké obory, připravovaná nabídka je poměrně pestrá. Posluchači U3V již měli možnost absolvovat cykly přednášek z literatury, knihovnictví, historie, fyziky, pedagogických a psychologických věd, veřejné správy a regionální politiky i tvůrčí fotografie. Pracoviště celoživotního vzdělávání připravuje pro dříve narozené i jazykové kurzy, dále praktické kurzy (počítačové gramotnosti a značný ohlas zaznamenal kurz Ovládání mobilu) a pohybové aktivity.

Karviná

Vzdělávání karvinských seniorů se v souladu se zaměřením tamější Obchodně podnikatelské fakulty orientuje především na ekonomické disciplíny. Přednášky pro posluchače připravují odborní pracovníci jednotlivých kateder, mezi nimiž jsou nejaktivnější Katedra ekonomie, Katedra účetnictví, Katedra informatiky a Katedra matematických metod v ekonomii.

Krnov

Z měst, v nichž Slezská univerzita působí, je nejmenší. Současné pětisemestrální vzdělávání je koncipováno na základě symbiózy teoretických poznatků s praktickými dovednostmi, k nimž patří třeba oblíbené a posluchači opakovaně požadované lekce aranžování květin.

Technická univerzita v Liberci

V počátcích byl program pro seniory sestavován pouze ze studijní nabídky Pedagogické fakulty, v současné době se na studijních oborech a kurzech pro seniory podílí rovněž Ekonomická fakulta, Fakulta textilní, Fakulta umění a architektury, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a Ústav zdravotnických studií.

Byly vytvořeny ucelené studijní obory s podílem povinných a volitelných předmětů. Každý studující nyní studuje v průměru 2 předměty v semestru. Každý předmět je vyučován ve 14 blocích (90 minut) v semestru. U3V nabízí základní obory, nástavbové obory a provozuje Klub studujících a absolventů. Základní obory rozvržené na 3 – 5 let studia seniorům nabízejí ucelený obrázek o zvoleném tématu.

Tradičně jsou studujícími nejvíce vyhledávány obory zabývající se historií a psychologií, dále je velký zájem o studium cizích jazyků a práce na počítači.

Zdroj: ADAMEC, P.; KRYŠTOF D. Univerzity třetího věku na vysokých školách. Brno, 2011.
Foto: Internet

Vaše komentáře

Celkem 10 komentářů (0 komentářů čeká na schválení)

08.12.2019 13:33  Šéfredaktorka

Zkuste se zeptat na Filosofické fakultě, jaké programy budou v příštím školním roce otevírat ad odkaz:https://www.ff.cuni.cz/studium/dalsi-vzdelavani/univerzita-tretiho-veku/

07.12.2019 09:35  Jaroslava Rachová

Dobrý den, můžete mi prosím poradit_ Rada bych se vzdělávala na U3V, v oboru dějiny umění. Bydlím v Praze, je mi 72 let. Děkuji moc za odpověď.

21.11.2016 11:44  Weigandová ivana (office@weigandova.cz)

Dobrý den, mám důchodový věk a měla bych zájem o další vzdělávání. Zajímá mě především genealogie a archivnictví. Je něco takového v současné době možné studovat? Děkuji a jsem s pozdravem I.Weigandová
http://www.weigandova.cz

10.02.2016 16:30  Šéfredaktorka

Nejlepší bude, když oslovíte vysokou školu ve Vašem městě, určitě Vám poradí.

10.02.2016 11:28  Franišek Danék

Dobry den, rad bych si chtel rozsířit znalosti z historie, pri navštevování pomocí nejakých semestrú, rad bych kdyby jste mne navedly na nejake možnosti. Dékuji.

01.02.2016 17:58  Šéfredaktorka

Aktuální nabídku pro Brno najdete ZDE: http://www.u3v.muni.cz/ Každá vysoká škola má vlastní nabídku: http://www.helpnet.cz/seniori/univerzity-tretiho-veku

31.01.2016 18:53  Vlasta Koudelková (kovlaso@seznam.cz)

Zdravím vás.Mám dotaz,chtěla bych studovat na MU v Brně U3V počítače v příštím škol.roce.Děkuji za odpověď.Prosím o nabídku ostatních studií U3V u vás. Děkuji za odpověď.V.Koudelková
http://kovlaso@seznam.cz

21.12.2015 16:00  Nalezinková Daniela

ráda bych se dozvěděla více o oborech které nabízíte. Děkuji Nalezinková

09.12.2015 07:53  MARCELA NIKLOVA

Dobrý den.Je prosím universita třetího věku v Olomouci.

04.10.2015 18:20  jaroslav vogl

mám zájem o školu.

Zanechte komentář: