Poslední diskuse


Co se kde děje zobrazit diskusi

Dobrý den. Ráda bych Vás poprosila o...

Téma týdne zobrazit diskusi

důchody by měly narůstat ne procenty, ale...

Práce zobrazit diskusi

Společnost Věda nás baví o.p.s. hledá...

Univerzity třetího věku – kde můžete studovat (2. část)

Publikováno: 7.05.12
Počet zobrazení: 11351
0094554581 Mnoho univerzit a vysokých škol na celém světě organizuje speciální kurzy pro seniory. Obvyklý název pro tuto oblast celoživotního vzdělávání je univerzita třetího věku (U3V).
Které vysoké školy v České republice nabízí možnost studovat v seniorském věku? Postupně si je představíme a zmíníme jejich fakulty a hlavní obory výuky.

Univerzita Hradec Králové

Mezi nejúspěšnější přednáškové cykly se řadí např. Chemie kolem nás, Fyzika, Ekologie a ochrana životního prostředí, Psychologie pro seniory nebo Dějiny východních Čech. Velký úspěch u posluchačů zaznamenal přednáškový cyklus Finanční trh a my garantovaný pracovníky České národní banky v Praze.

Tříleté programy jsou určeny pro posluchače s hlubším zájmem o danou problematiku. Posluchači absolvují přednášky a semináře v programech Národní dějiny, Obecné dějiny, Dějiny umění, Základy práva a Cestovní ruch. Tyto programy fungují ve standardním režimu studia.

Krátkodobé kurzy jsou zaměřeny zejména na výuku počítačové gramotnosti pro začátečníky a pro pokročilé, jazyků a na výtvarné (olejomalba, grafika, digitální fotografie) a textilní techniky(krajka, tkaní). Kromě těchto kurzů jsou v nabídce kurzy psychologie, pedagogiky, filozofie a řadu dalších. Kurzy jsou zakončeny atestací.

Absolventi tříletých programů a kurzů obdrží po splnění všech podmínek osvědčení. Osvědčení se vydává na slavnostním shromáždění za účasti akademických funkcionářů a bývá obvykle spojeno s kulturním programem. Absolventi kurzů výtvarných technik pravidelně pořádají výstavu svých prací, která bývá uvedena vernisáží.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

V současnosti jsou studijní běhy U3V UJEP dvouleté. Ve shodě s vysokoškolským způsobem studia jsou základní organizační formy výuky U3V přednáška, seminář, cvičení a exkurze. Každý zájemce o vzdělávání na U3V má právo zapsat si neomezený počet kurzů, které jsou pro daný semestr vypsány. Pro splnění podmínek k udělení Osvědčení o absolvování studia U3V je podmínkou zapsání a splnění minimálně 2 kurzů každý semestr. Každý kurz je zakončen zápočtem.

Průměrně se frekventanti U3V účastní dvou až tří kurzů za semestr. Největší zájem je o humanitně zaměřené kurzy přednáškového typu, např. Dějiny umění I.-IV., Člověk v dějinách I.-IV. Nebo Klíčové otázky z dějin zemí Koruny české I.-IV. Velmi oblíbená jsou i témata vztahující se k vlastnímu regionu, např. Příroda Ústecka I.-IV., a zdravovědná témata, např. Lidské smysly – Zdravověda. Z nepřednáškových kurzů jsou žádané předměty počítačové a jazykové.

Univerzita Karlova v Praze

V současné době má Univerzita Karlova v Praze celkem 17 fakult a výuka pro seniory probíhá na 14 z nich. Filozofická fakulta nabízí nejvíce kurzů pro seniory. Karlova univerzita je největším poskytovatelem seniorského vzdělávání formou U3V v České republice.

1. lékařská fakulta

S výukou pro seniory na lékařské fakultě začali jako první. Studium je dvouleté, čtyřsemestrové, přednášky jsou jedenkrát týdně v trvání maximálně 90 minut a počet týdnů se shoduje s výukovými týdny zimního nebo letního semestru na fakultě. Program, který byl koncipován na začátku U3V se osvědčil a trvá dodnes pod názvem Biologie člověka I, II a Biologické principy péče o zdraví I, II.

Filozofická fakulta

Realizují se specializované nadstavbové semináře/workshopy pro absolventy základních programů, např. Trénujeme poznávací procesy pro kvalitní život, Workshop k otázkám výzkumu osobních dějin, Psaní o divadle, Antická poezie, Sociální dovednosti jako prevence negativních důsledků stáří.

Další důležitou aktivitou je práce v Klubu posluchačů a absolventů U3V na Filozofické fakultě. Cílem klubu je zvýšit možnosti vyplňování volného času a podpořit vytváření dalších kontaktů mezi posluchači. Uskutečnili nespočet akcí ve formě besed, informativních přednášek, kulturních akcí i vycházek.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Ke komplexní nabídce vzdělávání seniorů na UK patří jistě i tělesné a pohybové aktivity. Program studia s názvem Teorie a praxe v tělovýchově seniorů je zahájen pětidenním úvodním kurzem v Krkonoších . Hlavním záměrem kurzu s názvem Turistikou za poznáním je nejen nabytí nových vědomostí, ale i navázání nových přátelství mezi osobami se stejnými zájmy před vlastním dvouletým studiem. Po návratu z kurzu je zahájena semestrální výuka, kdy studenti absolvují přednášky zaměřené na téma Základy anatomie člověka, Obecná kineziologie, Fyziologie člověka, Fyziologie tělesných cvičení, Sport a vyšší věk a Tělovýchovné lékařství. Druhý semestr tvoří praktická výuka a výukou práce na počítačích. Ve třetím semestru je zařazena výuka v kurzu Regenerační procedury. Ve čtvrtém semestru si senioři testují vlastní motorické schopnosti a svůj somatotyp, seznamují se s jógovými cvičeními.

I další fakulty Univerzity Karlovy umožňují studium U3V, nabídku celého bohatého spektra všech kurzů je každoročně dostupná v tištěném Katalogu kurzů U3V a na internetových stránkách UK v Praze.

Univerzita Palackého v Olomouci

Historie českého univerzitního seniorského vzdělávání se začíná psát právě v Olomouci a v Praze, kde byly v roce 1986 založeny jedny z prvních univerzit třetího věku v naší republice. Vzdělávání seniorů je ve formě tříletého uzavřeného zájmového vzdělávání určeného lidem starším 50 let, rozděleného do dvou stupňů. První stupeň představuje první rok studia a má charakter všeobecného úvodu. Absolventi vysokých škol nemusí 1. ročník absolvovat a mohou nastoupit přímo do druhého stupně.

Druhý stupeň, tj. druhý a třetí rok studia, je již tematicky jednotný. Senioři navštěvují tzv. specializované programy na příslušných fakultách Univerzity Palackého v Olomouci. Jako první se zapojily do vzdělávání seniorů Filozofická fakulta, Lékařská fakulta a Fakulta tělesné kultury. Později se připojily fakulty přírodovědecká, teologická, pedagogická a zdravotních věd. S výjimkou Právnické fakulty je tak U3V realizována na všech fakultách.

K tradičně nejoblíbenějším patří především kurzy zaměřené na problematiku zdraví a nemoci (Člověk ve zdraví a nemoci, Zdravý životní styl, Regenerace lidského organismu pohybem), kurzy s kulturní tematikou (Kultura v minulosti a přítomnosti, Setkání civilizací), ale také kurzy zaměřené na historii (České dějiny, Historie, Evropa a křesťanství) a psychologii (Společenské vědy, Psychosociální studia, Humanitní studia).

Univerzita Pardubice

Vzdělávání U3V je realizováno ve čtyřech cyklech orientovaných do následujících okruhů:

Cyklus technický – zahrnuje přednášky a semináře z oboru materiálového inženýrství a technické mechaniky (Historie výroby oceli, Geopolymery, Havárie a lomy ocelových konstrukcí), dopravní infrastruktury (Železniční tratě, mosty, tunely), řízení jakosti a spolehlivosti v dopravě, technické diagnostiky, elektrotechniky a elektroniky, chemické inženýrství.

Cyklus technologicko-ekonomický – obsahuje přednášky a semináře z oboru technologie a řízení dopravy, dopravního managementu, marketingu a logistiky (Problémy financování veřejné regionální osobní dopravy, Tarify a ceny, Pojišťovnictví).

Cyklus počítačově-komunikační – zahrnuje témata z oblasti aplikované informatiky v dopravě (např. Perspektivy a další rozvoj informačních systémů v dopravě), dále pak z oboru digitální fotografie (Přehled základních pojmů a postupů používaných při práci s digitálním fotoaparátem) a možnosti internetu (Připojení k internetu, Služby internetu).

Cyklus společensko-vědní – témata z oblasti historie (Pardubický kraj včera a dnes), dějin hudby a umění (J. S. Bach a jeho hudba), restaurátorství, lékařství a životního stylu (Význam stravy v životě člověka).

Současná výuka uvedených kurzů probíhá od října do prosince (zimní semestr) a od března do června (letní semestr), vždy ve dvou, resp. ve třech výukových blocích, každý pátek dopoledne a odpoledne. Na rozdíl od většiny jiných univerzit a fakult mají naši zájemci doposud vstup zdarma, pouze je nutné podat přihlášku.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Přednáškové cykly U3V obsahově vycházejí z akreditovaných studijních programů a jejich předmětů. První ročník studia na U3V byl zahájen v říjnu 2002. První přednáškové cykly byly na technicko-ekonomická a společenskovědní témata, později přibyl dvouletý cyklus Výtvarná umění. Nová počítačová učebna umožnila v akademickém roce 2005/2006 otevřít speciální cyklus zaměřený na informační technologie (Počítače v praxi). Postupně přibývala další nová témata a cykly: Média a komunikace, Astronomie, Minimum občanského a zdravotnického práva, O zdraví a psychice, Literárně hudební cyklus. S rozvojem univerzity a vznikem Fakulty aplikované informatiky a Fakulty humanitních studií se rozšířila nabídka U3V o témata: Zdravý člověk, Zdravá výživa, Zdravá planeta, Archeologie a etnologie, Internet a informační média, Člověk a společnost, Základy teorie státu a práva, Fenomén zlín, Duševní rozvoj a zdraví člověka. Atraktivním způsobem prezentace a propagace U3V jsou výstavy prací frekventantů oboru Výtvarná umění – Ateliérová praktika.

Studijní program U3V má formu dvouletých přednáškových cyklů, které jsou členěny do čtyř semestrů. Výuka probíhá v moderně vybavené posluchárně pro 20 – 55 posluchačů. Výuka je dvouhodinová, v intervalech jednou za 14 dní. Závěrem semestru je seminář, na němž odborný garant cyklu vyhodnotí semestr a seminární práce posluchačů. Studium doplňují exkurze a návštěvy výstav a koncertů. Zájem o studium U3V rostl nejen ve Zlíně, výuka se realizuje i v Uherském Hradišti, ve Vsetíně a v Kroměříži.

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

V současné době se studium U3V na VFU Brno realizuje v následujících oborech:

Člověk a zvíře – je čtyřsemestrové studium s tematickým zaměřením na historii a současnost veterinární medicíny, význam chovu zvířat pro člověka, ochranu zvířat před týráním, atd.

Člověk a zdravé potraviny – je čtyřsemestrové studium, zaměřené na bezpečnost a zdravotní nezávadnost potravin, civilizační onemocnění v souvislosti s výživou člověka i s ohledem na věk, atd.

Zdraví a léky – je čtyřsemestrové studium orientované n farmatickou péči o pacienty seniorského věku, problematiku generického zaměňování léků, vliv potravy, alkoholu a kouření na léky, samoléčení, nemoci v souvislosti s vyšším věkem, antibiotika, vitaminy, atd.

Farmacie a veterinární medicína – je čtyřsemestrové studium realizované v Praze ve spolupráci s Městskou veterinární správou v Praze.

Na začátku studia účastníci obdrží osobní identifikační elektronickou kartu, která jim umožňuje ve volném čase navštěvovat univerzitní knihovnu, využívat internetovou studovnu a účastnit se akcí pořádaných v Muzeu veterinární medicíny a farmacie.

Zdroj: ADAMEC, P.; KRYŠTOF D. Univerzity třetího věku na vysokých školách. Brno, 2011.
Foto: Internet

Vaše komentáře

Celkem 1 komentář (0 komentářů čeká na schválení)

03.03.2014 17:19  Eva Vinšová

Filozofická fakulta Universita Karlova Praha Realizují se specializované nadstavbové semináře/workshopy pro absolventy základních programů, např. Trénujeme poznávací procesy pro kvalitní život, Workshop k otázkám výzkumu osobních dějin, Psaní o divadle, Antická poezie, Sociální dovednosti jako prevence negativních důsledků stáří. Další důležitou aktivitou je práce v Klubu posluchačů a absolventů U3V na Filozofické fakultě. Cílem klubu je zvýšit možnosti vyplňování volného času a podpořit vytváření dalších kontaktů mezi posluchači

Zanechte komentář: