Poslední diskuse


Co se kde děje zobrazit diskusi

Dobrý den. Ráda bych Vás poprosila o...

Téma týdne zobrazit diskusi

důchody by měly narůstat ne procenty, ale...

Práce zobrazit diskusi

Společnost Věda nás baví o.p.s. hledá...

Univerzity třetího věku – kde můžete studovat (3. část)

Publikováno: 11.05.12
Počet zobrazení: 12212
0094554581 Mnoho univerzit a vysokých škol na celém světě organizuje speciální kurzy pro seniory. Obvyklý název pro tuto oblast celoživotního vzdělávání je univerzita třetího věku (U3V).
Které vysoké školy v České republice nabízí možnost studovat v seniorském věku? Postupně si je představíme a zmíníme jejich fakulty a hlavní obory výuky.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Společným kritériem pro možnost studia U3V je dosažení důchodového věku (minimální věk 55 let) a předpokladem je ukončené středoškolské vzdělání účastníka. Podmínkou přijetí je pak mimo splnění těchto kritérií i odevzdání písemné či elektronické přihlášky a zaplacení zápisného.

U3V probíhá v současnosti na čtyřech fakultách:

Hornicko-geologické fakulta – z geovědních kurzů můžeme zmínit např. Nauka o zemi, Úprava vody, Geomorfologie, Hydrologie, Chráněná krajinná území; z kurzů ekonomie Daně, Management, Bankovnictví, Tržní ekonomika, Personalistika. V kurzech informatiky se učí základy ovládání PC, seznamují se s programy Office, pracují s internetem, elektronickou poštou, grafickými programy, učí se vytvářet prezentace.

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvíSymbióza techniky, ekonomiky a umění. Součástí přednášených témat je např. ekonomie a etika, současné úlohy bank a využití bankovních služeb, lži a podvody s čísly, životní prostředí, technologie a historie keramiky, technické památky v oblasti cestovního ruchu.

Ekonomická fakulta – U3V je koncipována jako tříleté studium. V prvním ročníku se studenti – senioři seznámí s vědními obory Ekonomie, Základy ekonomiky a managementu podniku, Právo. Druhý ročník se věnuje práci na počítačích a Evropské unii. Obsahem třetího ročníku jsou obory Psychologie a Zdravověda.

Fakulta bezpečnostního inženýrství.

Vysoká škola ekonomická v Praze

U3V nabízí v současné době řadu předmětů, jejichž skladba se mění dle zájmu studentů a dostupnosti učitelů. Kurzy se dělí na společensko-vědní (Dějiny umění, Finance, Podnikání pro seniory, Ochrana spotřebitelů, Účetnictví); informatické (Základy práce na počítači, Služby Internetu, Word, PowerPoint, Tvorba webových stránek, Poznejte svůj notebook, Digitální fotografování); jazykové (Angličtina, Španělština); tělovýchovné (Pohyb v prevenci a péči o zdraví).

Součástí VŠE je také Fakulta managementu v Jindřichově Hradci.

Tradicí se již stalo pořádání Letní školy seniorů, jež vyplňuje volný čas mezi letním a zimním semestrem (červen – září). V jejím rámci bývají organizovány různé intenzivní (většinou týdenní) kurzy, jež navštěvují i senioři ze vzdálenějších oblastí ČR.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Výuka na VŠCHT je bezplatná, studenti hradí pouze jednorázové zápisné, za které získají i čipovou kartu, která jim umožní vstup do všech budov školy a do počítačových studoven.

Fakulty a příslušné obory:

Fakulta potravinářské a biochemické technologie – obor Potraviny a výživa. Každý semestr je uzavírán písemnou zkouškou.

Fakulta chemicko-inženýrská – tříletý obor Život s počítačem. Zájem o studium tohoto oboru je velký, ale kapacitní možnosti jsou omezené, takže výuka je „vyprodána“ na několik let dopředu.

Fakulta technologie ochrany prostředí – obor Ochrana životního prostředí. Jedná se o přednáškové cykly doplněné o zajímavé exkurze.

Fakulta chemické technologie – dvouletý studijní obor Chemie a živý organismus, který si klade za cíl představit chemii jako vědní obor, který lidskou populaci obklopuje na každém kroku.

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vzdělávání na U3V je podle zaměření kurzů zpravidla dvouleté až tříleté a probíhá ve výukovém období jednotlivých semestrů. Letní semestr trvá 12 týdnů, zimní semestr rovněž. Výuka probíhá v rozsahu 2 hodin týdně formou přednášek, seminář, cvičení a exkurzí. K úspěšnému ukončení je nutná téměř 60% účast, odevzdání seminární práce nebo účast na řízeném skupinovém. Studium je bezplatné – hradí se pouze zápisné 500/- Kč za semestr.

U3V nabízí na VŠPJ následující kurzy:

Pracujeme s počítačem – čtyřsemestrová výuka.

Z historie našeho regionu – čtyřsemestrová výuka.

GPS – využití pro turistiku a geocaching – dvousemestrová výuka. Využití GPS v terénu a vyhodnocení získaných měření v počítačové učebně.

Digitální fotografie; digitální video (dvousemestrová výuka).

Právní minimum pro seniory – rady, jak se vyznat ve změti dnešních právních předpisů.

Jazykové kurzy pro seniory – výběr z 5 jazyků (angličtina, němčina, ruština, francouzština, italština).

Životní styl seniorů – seznámení se zásadami zdravého životního stylu. Duševní hygiena a lidské vztahy – stres, relaxační techniky, lidský vztah jako systém.

Osídlení Českomoravské vrchoviny z pohledu archeologie. Genealogie (rodopis).

Word; Excel; PowerPoint pro pokročilé.

Vysoké učení technické v Brně

Základní schéma U3V bylo jednoduché: páteř bude tvořit tříletý Základní kurz. Absolvování Základního kurzu otevírá možnost pokračovat ve specializovaných kurzech nabízených paralelně na U3V VUT v Brně. První běh Základního kurzu byl zahájen v říjnu 2000 spolu s výukou použití PC. Jednotlivé fakultní bloky jsou zaměřeny na moderní informační a komunikační technologie, stavby století, energetiku, architektonické a urbanistické dědictví českých zemí, minulost a současnost letectví, aplikaci výpočetní techniky v inženýrství a architektuře, digitální audiovizuální systémy, počítačové vidění a grafiku, finanční, podnikatelské, burzovní a výrobní prostředí, dopravní systémy, materiály, moderní bydlení, techniku prostředí, trvale udržitelný rozvoj, výstavba bytů a na chemii a lidské zdraví.

Některé dlouhodobé úspěšné kurzy jsou již plně obsazeny až do roku 2014, o úspěšné budoucnosti seniorského vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně nemůže být nejmenší pochyb.

Západočeská univerzita v Plzni

Obsahová náplň přednášek U3V je koncipována dvojím způsobem, a to buď jako přehled, který posluchačům umožňuje orientovat se v probrané látce, nebo jako soubor poznatků, který má umožnit hlubší poznání dané vědní disciplíny. Přednášky se konají jedenkrát za 14 dní po dvou vyučovacích hodinách, tj. celkem osm setkání za semestr. Podle charakteru studovaného oboru se do výuku zařazují praktické činnosti a exkurze. Prověrka znalostí bývá vždy ke konci semestru, a to zpravidla formou zpracování semestrální práce, eseje, pojednání či řešení testových otázek. Absolventem U3V se stává účastník, který absolvoval výuku v rozsahu minimálně 6 předmětů a alespoň čtyři předměty z toho absolvoval v rámci jednoho studijního oboru. U3V ZČU má i další odloučená pracoviště, např. v Chebu a v Aši.

V Plzni byly dosud realizovány následující obory: Dějiny umění – divadlo, výtvarné umění a hudba, Svět počítačů, Filozofie, Historie – dějiny techniky, archeologie, antropologie, Světová a česká literatura, Památky, Exaktní vědy, Psychologie, Biologie, Přírodní vědy aktivně, Svět počítačů, Hudební sondy, Dějiny věd a techniky. Samostatné dvousemestrové předměty České právní dějiny, Antropologie, Zahradní architektura, Archeologie, Biomedicína,… Dále si můžete vybrat z uměleckých předmětů zaměřených na praktickou výuku, jako Fotografování, Kresba v plenéru, Kresba a malba. Nabídka je široká a je opravdu z čeho vybírat. Vedení Západočeské univerzity v Plzni si uvědomuje významnost a smysluplnost realizace programů pro další vzdělávání osob ve třetím věku a počítá s podporou a rozvojem U3V do budoucna.

Vaše komentáře

Celkem 14 komentáře (0 komentářů čeká na schválení)

26.02.2020 13:54  Jana Mezihorakova

Dobrý den,Chtěla bych na univerzitě 3V studovat psychologii.Prosim o radu,na koho se mám obrátit.Jsem z Prahy.Dekuji.za informaci

14.12.2017 07:32  Soňa Polavková

Dobrý den, ráda bych studovala "Životní styl seniorů". Jsem z České Lípy, kde je možné se přihlásit v nejbližším městě. Děkuji.

20.11.2016 16:08  Hana Klozíková

Existuje možnost studovat psychologii pro každodenní život v Ostravě? Děkuji za odpověď Klozíková

24.09.2014 17:04  Olga Plhalová

Dobrý den, chtěla bych chodit do kurzu italštiny, je prosím nějaká U3V v Brně? Prozatím jsem nenašla. Nebo prosím nějaké jiné kurzy italštiny vhodné pro seniory? Děkuji

02.06.2014 09:41  Šéfredaktorka

Bc. Iveta Steklá Pasteurova 1, Ústí nad Labem 400 96; kancelář 1.13. e-mail: u3v@rt.ujep.cz iveta.stekla@ujep.cz telefon: 475 28 6238

02.06.2014 07:52  Adolf Gasser

Zdravím Vás. Studium U3V v ústí n. Lab.? Děkuji.

20.05.2014 21:48  Pavla Navrátilová

Dobrý den, chtěla bych se přihlásit na studium 3. věku na filosofickou fakultu UK na "psychologie pro všední den" do 1. ročníku. Prosím o zaslání podmínek pro přijetí. Děkuji za odpověď. pozdravem Navrátilová

08.01.2014 13:55  Jitka Lelková

Mohli byste mi sdělit, co se pořádá pro Karlovarské stařenky, kromě U3V při VŠ K.Vary, T.G.Masaryka 3. Tato práva jsme už absolvovaly dvakrát a nic jiného tady nenacházíme. Cheb je pro nás daleko.

02.10.2012 09:08  Peter

Dobrý den, chtěl bych studovat U3V v HK nebo Pca,jaké obory jsou otevřeny ve školním roce 2012/2013. Děkuji Peter

28.09.2012 11:32  Květa Tůmová

Dobrý den, chtěla bych studovat U3V v Jindřichově Hradci,jaké obory jsou otevřeny ve školním roce 2012/2013. Děkuji Květa

14.08.2012 02:46  František Rak

Pozdravuji Vás. Jaké studium by jste doporučili pro inženýra, 64 let, dělám revizní práce tlaková zařízení, plynová zařízení, BOZP, specialista PO, výrobu kotlů a TNS, soudní znalec, původně metalurg. Měl bych asi zájem o humanitní vědy, kterých se strojařům nedostává a v životě jim chybí. Také jazyky. Děkuji. Ing. František Rak Přerov.

07.08.2012 15:29  Šéfredaktorka

Dobrý den, nejvíce je toho na ČVUT . Odkaz http://u3v.cvut.cz/prihlaska/ Tam si určitě vyberet.

07.08.2012 07:58  Karla

Dobrý den,chtěla bych se zeptat,kde je možné se přihlásit v Praze na Univerzitu třetího věku..kurzy informatiky,obor práce s počítačem,s notebookem,zpracování fotogravií na počítači atd...Zdá se mi,že jsou kurzy tak obsazeny,že není vůbec možné je navštěvovat.... Děkuje Karla.

27.07.2012 23:19  Pavla Stanová

Dobrý den . Požádala bych se zeptat kde jít dělat nejblíž univerzitu a kde se přihlásit na studium školy .Jsem Uherskýho hradiště . dĚKUJÍ MOC

Zanechte komentář: