Poslední diskuse


Co se kde děje zobrazit diskusi

Dobrý den. Ráda bych Vás poprosila o...

Téma týdne zobrazit diskusi

důchody by měly narůstat ne procenty, ale...

Práce zobrazit diskusi

Společnost Věda nás baví o.p.s. hledá...

Ke slevě na dani na poplatníka u starobních důchodců

Publikováno: 29.01.13
Počet zobrazení: 13196
  Autor článku: Jan Jurníček
Ministr financí Kalousek několikrát na televizní kameru zopakoval, že za ty starobní důchodce, kteří si k 1. lednu 2013 nechali Českou správou sociálního zabezpečení pozastavit na jeden den důchod, aby si mohli uplatnit slevu na dani, je mu „trochu úzko“, poněvadž správce daně bude pečlivě zkoumat jejich důvody a v případě, že nebudou jiné, než daňové, bude to hodnoceno jako obejití zákona, bude jim doměřena daň a penále jim nebude prominuto.
 

Na tom páně Kalouskově „obejití zákona“ mi cosi nesedělo, tak jsem se zeptal strýčka Googla.

Především: Obejití zákona je postup, jímž je vyloučeno závazné pravidlo zákona, které něco nařizuje, nebo naopak zakazuje. Pokud by správce daně tvrdil „obejití zákona“, pak k tomu, aby takové daňové řízení nemělo nezhojitelné vady (například nepřezkoumatelnost) a bylo obhajitelné před soudem, musel by správce daně uvést konkrétní ustanovení zákona, které měl daňový subjekt svým počínáním obejít.

Snadno shledáme, že takového pravidla v tomto případě není: Důchodce naopak využil doslovného znění pravidla, které mu umožňuje uplatnit slevu na dani a nenajdete jiné pravidlo, které by tím vyloučil.

Další „finta“, kterou správci daní často napadají, je tzv. dissimulace, tj. zakrývání skutečného právního stavu stavem formálně právním. V takovém případě jim zákon ukládá vyměřit daň podle skutečného stavu (bez ohledu na to, za jaký formálně právní stav se skrývá). Smluvní volnost nabízí nepřeberné množství příkladů, fiktivními smlouvami počínaje a sofistikovanými složitými transakcemi konče.

Ani tuto námitku zde nemůže správce daně použít: Důchodce nic nezkrývá, opravdu k 1. lednu není poživatelem starobního důchodu, což může prokázat například  pravomocným rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení o pozastavení starobního důchodu na tento jeden den (či návrhem, aby se správce daně ČSSZ dotázal, zda k 1. lednu byl  poživatelem starobního důchodu – je přece možné, že o důchod dosud nepožádal, i když má na něj nárok).

Jediná potenciálně použitelná námitka je zneužití práva, resp. speciálně u daně z příjmu „krácení daně jiným způsobem“. Což jsou dosti neurčité právní pojmy a záleží na tom, jak soud konkrétní jednání daňového subjektu ohodnotí.

vyjádření Generálního finančního ředitelství je zřejmé, že správci daně budou hodnotit seniorovy důvody a pokud „ze všech objektivních okolností vyplývá, že jediným účelem takového kroku je dosažení slevy na poplatníka“, budou „tento postup“ posuzovat „ve vztahu k možnému zneužití práva, a to se všemi důsledky plynoucími z daňového řádu“, což znamená, že doměří daň, penále a případně vysoký úrok .

Vzhledem k tomu, že poplatník si je povinen daň vypočíst sám (leda by to za něj udělala mzdová účetní či daňový poradce – ale to právní nejistotu pouze přenáší na jinou osobu), je problémem značná vágnost pojmu „zneužití práva“, pokud tímto „zneužitím“ nebyla dotčena ústavou zaručená subjektivní práva nějaké osoby.

Daňový řád tuto pravomoc správcům daně skutečně dává, senior bude muset doměrku daně zaplatit včetně příslušenství a po zřejmě neúspěšném odvolání se bude moci  soudit.

Jakou šanci bude senior mít před soudem, bude-li soud spravedlivý? Bude soudu opravdu stačit test důvodu seniora?

Zneužil práva ten, kdo upravil své osobní poměry tak, aby jeho daňová povinnost nebyla zbytečně vysoká? Vadí, že to bylo právě na jeden rozhodný den? A na kolik dní by to tedy nevadilo? Neměl by počet dní, u nichž by to už nevadilo, být uveden v zákoně o dani z příjmu?

Všechny konstrukce hospodářských transakcí zákonodárce vzhledem k smluvní volnosti předjímat nemůže, proto nemohou být uváženy ani legislativci připravujícími zákon. Naproti tomu výsledky rozhodnutí státní správy jsou v zákoně předjímány, takže by je tvůrce daňových zákonů přejímat mohl a měl, a pokud to nedokáže, nelze to klást k tíži daňového subjektu (jak několikrát judikoval Nejvyšší správní soud).

V článku ing. Jana Čapka  Daňové plánování ve spárech ducha zákona, 2. část je citován test Evropského soudního dvora na situaci, kdy lze aplikovat doktrínu zneužití práva. Aby mohlo být judikováno zneužití práva v daňové oblasti, musí být současně splněny tyto dva testy, cituji z výše uvedeného zdroje:

  1. Test účelu a cíle právní normy – tj. že „podmínky pro získání výhody ze směrnic či jiných předpisů byly vytvořeny zcela uměle za účelem získání výhody a aplikací pravidel nebylo dosaženo cíle zamýšleného zákonodárcem … účel a cíl EU pravidel, která jsou zneužita, jsou porovnávány s výsledkem, jehož bylo zneužitím dosaženo…“ (pozn. autora: překlad z anglické verze rozsudku)
  2. 2.              Test motivu transakce – tj. „že ekonomické aktivity byly zrealizovány v zásadě (pozn. autora: angl. essentialy) za účelem obdržení nepřiměřené finanční výhody … při objektivním posouzení není u takové aktivity nalezena ekonomická podstata, důvodem je získání výhody umělým vytvořením podmínek pro získání zamýšlené výhody…“

Test motivu transakce je bezpochyby splněn: Účelem jednání důchodce je převážně získání slevy na dani, kterou by bez tohoto jednání nezískal.

Moment, bezpochyby? V testu se píše „získání výhody“, tedy by mělo jít o získání nějakého daňového zvýhodnění před ostatními daňovými subjekty stejné kategorie! Ale co když jde pouze o vyhnutí se neodůvodněné daňové diskriminaci?

Podívejme se na test účelu a cíle právní normy. Aby mohl správce daně tvrdit, že jednání daňového subjektu splňuje test cíle právní normy, musí být tento cíl zřejmý, pokud není explicitně vyjádřen.

Jaký je tedy vlastně účel a cíl zvýšeného zdanění důchodců?

Podíváme-li se do judikatury, kterou nalezneme v článku  Daňové plánování (jasněji) ve spárech ducha zákona a diplomové práci Terezy Růžičkové Analýza judikatury nejvyššího správního soudu a Evropského soudního dvora v oblasti vyhýbání se dani, zjistíme, že za zneužití práva soud zpravidla považoval případy, kdy zákonodárce myslel na daňovou podporu nějakého bohulibého jevu (například charity, podporu zdravotnictví, školství, či fotbaluJ ), a daňový subjekt vymyslel postup, jak podporovat sebe svou širší rodinu (třeba založení spolku složeného z členů rodiny, který svým členům kupuje vstupenky na fotbal), přičemž bohulibého záměru zamýšleného zákonodárcem dosaženo nebylo.

Jen obtížně lze nalézt bohulibý záměr zákonodárce, který ho vedl k vyššímu zdanění práce starobních důchodců. Nedalo mi to, pátral jsem a našel jsem, že:

Ústavní soud už jednou zvýšené zdanění starobních důchodců výslovně zakázal!

A to nálezem Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 8. 10. 1992 sp. zn. Pl. ÚS 22/92, který najdete ve Sbírce usnesení a nálezů Ústavního soudu na straně 41.

Tento nález je naprosto klíčový, často citovaný, jde o učebnicový příklad zakázané diskriminace jedné skupiny obyvatel zákonodárcem.

Tehdy šlo o zrušení těch ustanovení zákona 578/1991 Sb. o rozpočtu, kde se daně z příjmů starobních důchodců zvyšovaly (podle typu činnosti) o 100 až 132 % oproti stejným daním ostatních skupin obyvatel. Zákonodárce toto zvýšení tehdy hájil tím, že státní kasa si přijde na své, důchodci nebudou brát mladým práci a mimoto jsou důchodci pobíráním důchodu už tak dost zvýhodněni před ostatními poplatníky, takže jejich daňové znevýhodnění přináší kompenzaci směrem ku skutečné rovnosti.

Začtete-li se do odůvodnění nálezu, pak zjistíte, že advokát, kterého by si kterýkoliv pracující důchodce vzal, nemusí ani kousat tužku: Stačí vynechat specifika tehdy rušeného zákona a do ústavní stížnosti může doslova opsat celé pasáže tehdejšího nálezu.

Závěr? V případě starobních důchodců nejde o trestuhodné zneužití nešikovnosti formulace zákona, ale o obranu proti daňové diskriminaci starobních důchodců, kterou už jednou Ústavní soud shledal býti protiústavní.

Cituji z nálezu Pl. ÚS 22/92

„…

Mimo to bylo tvrzeno, že se tímto opatřením zajišťuje skutečná rovnost občanů před zákonem

Navíc zde zákonodárce provedl nepřípustné smísení dvou od sebe zcela odlišných práv a povinností, když dal do souvislosti právo na hmotné zabezpečení ve stáří a povinnost platit daně, plynoucí, jak bylo již konstatováno, z faktu, že občan má určitý majetek.

Zavedením zvýšené daně ze mzdy u důchodců je nepochybně porušením zásady rovnosti. Zákonodárce přitom neprokázal žádný objektivní důvod, proč tuto daň zavedl a jímž by mohlo být poškození této skupiny argumentováno. Nerovnost přitom byla zavedena k tíži sociálně slabší skupiny, čímž se stává i z další příčiny neakceptovatelnou. Přijetím zákona č. 578/1991 Sb. v částech napadených návrhem skupiny poslanců došlo tedy k porušení Ústavou zaručené zásady rovnosti.“

Autor není politikem, právníkem, daňovým poradcem, ani starobním důchodcem.

Vaše komentáře

Celkem 41 komentář (0 komentářů čeká na schválení)

14.08.2014 16:23  Marcela Pinkavová

Zvítězili jsme, ale peníze za rok 2013 nám nikdo nevrátí.

05.08.2014 12:11  Bohumila Hodná

p.Koucká - jen malá faktická pozn.: odchod do důchodu není pro nikoho zákonnou povinností, je to rozhodnutí toho kterého jedince ... a vlastně už můžeme s diskusí na toto téma skončit, protože Ústavní nález ÚS ČR ze dne 30.7.2014 zrušil omezení práva pracujících poživatelů důchodů všech druhů na slevu na dani ze mzdy,tedy jsme zvítězili ...

24.06.2014 19:29  Koucká

Rovněž já tvrdím, že sleva na která nám byla odejmuta je nespravedlivá věc. To, že nám strhávají plné sociální a zdravotní pojištění nikdo ani už nenapadl. Šla jsem do důchodu kdy to bylo mou povinností, nyní mi po 2 letech práce přidali 0,4 % ale z původního výměru, který byl v té době 4500 Kč tj. 36 Kč za 2 roky. Není přihlédnuto k výdělku v současné době, takže když to spočítám tak jsem dala státu za rok přibližné 30000 Kč( spolu se slevou na dani). Takže se důchodci značně podíleli na hospodářském výsledku státu. Je hanba ústavního soudu, že rozsudek není dosud vynesen.

07.06.2014 15:48  Karel Zítek

a proc ze jsem to doporucil se nespolehat na http://www.rscr.cz/ a http://www.sdcr.cz/ ? No oni mj. sidli na stejne adrese jako "ROH" tedy www.cmkos.cz no a odbory maji vzdy blizko k ČSSD a tedy politice a psal jsem ze i ČSSD potřebuje v rozpočtu peníze a tak dělá hlavně ta líbivá viditelná gesta a o jiných tolik nemluví .. Iniciatorem navrhu byl senator Dr. Antl a ten na svych strankach http://www.miroslavantl.cz/media/105-odstraneni-diskriminace-pracujicich-duchodcu/ pise: Přestože vedení ÚVV ČSSD nedoporučilo senátorkám a senátorům Senátorského klubu ČSSD tento návrh k podpisu, deset členů SK ČSSD se k předsedovi Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR Miroslavu Antlovi připojilo a k nim dalších osm senátorů z jiných SK. ...... tak ono to je s nasi slavnou ČSSD a jejím UVV ....

07.06.2014 14:49  Karel Zítek

6) jak jsem myslim i psal zakon o US zadnou hromadnou stiznost - zalobu nezna. Tedy nebylo potreba zadnych petic. Plne stacilo aby radnou ustavni stiznost podal jediny obcan a to pi. Adamakova ucinila. Je vseobecne znamo, ze nejpolehlivejsi pomocna ruka je usazene na rameni jednoho kazdeho z nas. Proste podpis na petici je malo. Ze vec vyznamne prevysuje zajmy stezovatele pak bylo jasne z poctu tech co se z pobirani duchodu odhlasili a nebylo tak petice potreba 7) US jednoduse receno v projednani veci neni vazan nicim. Vec muze projednavat 1 mesic, ale klidne i 10 let a 3 roky nejsou zadnou vyjimkou ... :-( 8) pochybuji, ze US vec projedna letos. Pokud by i ustanoveni zrusil k 25.12.2014 neplatilo by pro ucetni rok 2014 a tedy pro danove priznani za tento rok a ten kdo i nejake zalohy na dani z tohoto ustanoveni zaplatil by je dostal zpet. Navrh na zruseni othoto ustanoveni jiz ve snemovne lezi. a je to paradoxne navrh ODS a i v nem je navrhovano aby bylo ustanoveni zruseno az k 1.1.2015 tedy pro letosek jeste platilo - ona totiz i ČSSD potrebuje v rozpoctu penize ... 7) vim a nejen ja, ze rozhodnuti US ČSFR Pl. ÚS 22/92 je právně závazné i pro US ČR a na tuto skutečnost jsem US upozornil - tedy jej do návrhu senátorů doplnil - opakuji jde o to zda opatřeni novelizaci 500/2012 Sb. zruší dřív ÚS nebo poslanci 8) stejně tak jsem se pokusil projednání návrhů senátorů urychlit. - totiz na podzim 2013 to vypadalo, ze US jeste tento rok opakovane rozhodne, ze soudcum nejde kratit platy, tedy ze tak jak jim bylo od 01/2013 pridano je malo a musi jim byt pridano jeste jednou jak tomu bylo pred Kalouskem - tedy ze jejich platy se musi odvijet od 3 nasobku a ne jen 2,75 nasobku neceho 9) a tak jsem soud upozornil ze ve veci soudcu jiz jednou rozhodoval a tak jiste roizhodne opet snadno a rychle ... - ale ze stejne rychle by mohl rozhodnout o tom, ze pracujicicm duchodcum se dane navysovat nesmi neb i o tom jiz jednou rozhodl - bohuzel vysledkem nebylo ze by US projednani duchodcu urychlil, ale naopak doslo ke zpomaleni soudcu .... 10) tedy bohuzel jakykoli dotaz na to kdy projednano bude je bohuzel zbytecny - US tohle proste nevi a "vedet nepotrebuje" - totiz bude to vedet az tak mesic pred projednanim az bude znamo datum kdy tak ucini 11) maila na mne tady nekde mate tak mi piste pokud chcete a jinak se omlouvam za tu spustu preklepu a jiste i hrubek co jsem tu nepachal, ale myslim jde vice o obsah nez formu K III.

07.06.2014 14:27  Karel Zítek

no asi tak: 1) kdo chce může si přečíst http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/ekonomika/Stat-pry-okrada-dlouha-leta-duchodce-Odhalil-to-matematik-ktery-vola-po-penzijnich-restitucich-301102 2) u senátorů nejde o žalobu ani o stínost, ale o návrh a je k přečtení na http://www.usoud.cz/aktualne/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1962&cHash=e3217d437f8e52ff35525e0a7c62fec4 je z 12.06.2013 a ač je napsan slušně tak zde uvedený argument ze jiz vlastně jednou rozhodnuto bylo v něm chybí :-( 3) těsně po senátorech podala svou stínost i občanka Adámková co zde někde píše a stala se tak vedlejší účastnicí. tedy stězovala si proti kokrétnímu usmesení FÚ a jedině tak má asi nárok neco zpětně vysoudit pokud US jednou rozhodne, ze to protiustavni bylo od počátku 4) poslanci sami a to i ODS dnes říkají ze to bylo špatně a pripravují novelizaci. Silenym paradoxem je, ze pokud to poslanci zrusi driv nez rozhodne US tak US jiz rozhodovat ve veci nebude a to je peknej bordel !!! nikdy se tak ofic nedovime jestli to v rozporu s ustavou bylo 5) mi ze vseho plyne i to neverte http://www.rscr.cz/ a http://www.sdcr.cz/ - uz jen proto ze sedi na stejne adrese jako "ROH"

04.05.2014 15:39  Vladimír Chvapil

Jako prac. důchodce, který si samozřejmě nechal pozastavit výplatu důchodu jak na 1.1.l3, tak i na 1.1.14 mne docela zamrzelo, že hromadu prac důchodců se zaleklo p. Kalouska, respektivě jeho výhrůžek a oproti r. 2O13 už zažádalo o pozastavení důchodu k.1.1.2014 jen asi pětina důchodců oproti min. roku. Je to škoda. Nevím, čeho se bojí ? Zřejmě( bez urážky )to vyplývá z neznalosti zákonů. Když si pustím v noci 2. program a vidím kolik našich poslanců tam spí, nedivím se tomu, že zvedli ruku ke schválení takového paskvilu, - k 1.1.2013, nebudu dále rozepisovat, každý ví, o co jde. Kdyby se každý z nich před zvednutím ruky zamyslel nad tímto nesmyslem, určitě by to se svými poradci probrali a změnili by výrok třeba - od l.l.2Ol3 atp, dále to nebudu rozebírat, záleželo by na tom, jak by větu pozměnili. Nyní sklízejí plody své práce a nedokáží nic jiného, než svoji nezodpovědnou a odfláklou práci hodit na někoho jiného a ještě vyhrožovat. Otázka druhá je to, proč vlastně nám, pracujícím důchodcům utahují opasky a sami se přidávají a rozhazují. Slyšel jsem názory, prduchové mají být doma a neotravovat, zbytečně obsazují místa mladým. A nenapadlo takhle někoho také to, že důchodci přes polovinu svého platu vypomáhají a často musejí vypomáhat nejen svým dětem, ale i třeba vnoučatům ? Pokud se jedná o ústavní stížnost, je mi jasné, že je to běh na douhou trať, ale počítám, že to storocentně vyhrajeme , jak řada z Vás již zde uvedla, vždyť něco podobného už tu bylo ne ?

01.04.2014 21:33  Daniela Ondrisová Mgr.

Milí prdůchodci, jak vidíte, 3.měsíc roku pryč, Ústavní soud nic neřeší jak jsem předpokládala / ústavní stížnost podali senátoři cca v červnu 2013/ a potrvá to jistě do konce r.2014 !!!!!!!!!!!- od 1.1.2015 si totiž opět prdůchodci mohou odečíst 24 800Kč na poplatníka - tak vláda slíbila. Dávala jsem daňové přiznání sama, kde jsem žádala i slevu zpět, čekám co finančák, jistě mi odmítne peníze vrátit a projdu si kolečkem odvolání až.........apod.

16.03.2014 07:22  květa klůfová

Jsem pracující důchodkyně,souhlasím s podáním ustavní stížnosti na výši daní pro pracující důchodce.Bez přestání pracuji 46 let. Akdyž jsem aktivní a přispívám státu tak mě za to trestá.Hezký den.

09.03.2014 12:20  Milada Tomková

Dobrý den, jsem OSVČ - pracující důchodce a ráda bych se spojila s ostatními, kteří chtějí ústavně řešit diskriminaci pracujících důchodců ohledně odčitatelné částky na osobu. Zkusím se ještě ozvat na adresu Rady seniorů ČR. Doufám, že rovnoprávnost bude i pro důchodce.

26.12.2013 19:27  galova

dobrý večer, vznáším dotaz, zda se už JUDr.Rychetský od 09/2013 ozval???stale se nic neděje a za celý rok jsou peníze v pytli . je to opravdová diskriminace pr.důchodců,přesto přeji všem prac. důchodcům vše nejlepší do Nového roku, pevné nervy a hlavně ZDRAVI!!!!!!!!!!!!!!!!!

20.11.2013 20:42  Daniela Ondrisová Mgr.

Jsem též "prduch",přerušila jsem důchod na 3 dny, doplatila přeplatek ČSSZ / cca 600Kč/ a nadále odevzdávám z příjmu neuplatněnou slevu na dani. Doporučuji všem pr.důchodcům i těm nepodnikajícím, aby si dali sami DANOVÉ PŘIZNÁNÍ na finančním úřadě a tam v kolonce..uplatňuji slevu na dani na polatníka.... uplatnili nárok na slevu za rok 2013 / t.j.cca 24 000 Kč. Předpokládám, že fin.úřad to odmítne a máte tu odvolání a možnost soudu proti státu a to vzhledem k již dávnějšímu nálezu ÚS z r.1992 / ještě společný stát/.Dle mého názoru i názoru ÚS-nálezu z r.1992 jde o jednoznačnou diskriminaci i vzhledem k mezinárodnímu právu atd.Takže pokud Ústavní soud nevydá nález- nemá na to lhůtu- a bude pracovat zdlouhavě / proč ne, všichni tam jsou navrženi z ČSSD, která chce daně zvýšit/, tak nás skutečně čeká zdanění i příští rok, tak jak Kalousek naplánoval.Obrátila jsem se i na p.JUDr.Rychetského -předsedu ÚS písemně 15.9.2013 a nic.Soudce zpravodaj, který má ústavní stížnost senátorů na starosti je na ÚS nový/ dohledatelný na netu, nepamatuji si jméno/, možná se mu do toho nechce. TAKŽE JEDINÁ CESTA JE SOUD AŽ DO NEJVYŠŠÍCH PATER čili Evropský soudní dvůr a běh na kolik let? Jenže já se budu soudit, protože mi nejde jen o zrušení od... ,ale i o vrácení již placených daní ze 2013 jako diskriminaci důchodců. Nejsem právník, ale možná, že je to i pro ostatní výzva jak na to.

04.11.2013 19:32  Šéfredaktorka

Redakce Třetího věku vznesla dotaz na ústavní soud na termín projednání.

04.11.2013 19:00  galovaverks

s takovým fofrem jak pracují tak někdy za 5 let a to už nám pak asi bude jedno, zatím se nic neděje, jen vlády se mění a o diskriminaci pr. důch. nechce myslím nikdo ani slyšet,

29.10.2013 12:21  Květa

Dobrý den, kdy se bude stížnost u Ústavního soudu projednávat? Neví někdo z Vás?

25.10.2013 06:43  Jiří Rensa

Jsem pracující důchodce a cítím se rozhodnutím "nejlepšího ministra financí" o odebrání slevy na dani diskriminován neboť platím stejné daně jako všichni ostatní zaměstnanci.

18.10.2013 21:06  ADAM

vážení, přečetl jsem si Ústavní žalobu - dobře zpracovaná, jen aby si ji někdo všiml - s takovým fofrem jak naši politici pracují.....je nás už dost kdo se přidá.....zdravím všechny pr. důch.

17.10.2013 09:24  kadlecova

dobrý den, tak jsem dnes pobrala - čistý příjem 8822 Kč, 2580 kč daň panu Kalouskovi...super!!!!asi má málo....

16.10.2013 10:52  galovaverka

stále se nic neděje, asi má vláda na to čas, nesmírně se jim to hodí, každý měsíc o 2500 méně....kolik je to peněz od všech prac. důchodců???

16.10.2013 09:29  Zdena Běhounková

Připojuji se rovněž ke stížnosti na tento zákon, jako starobní důchodkyně mám 11 tis. důchod. Jsem rozvedená a na škole držím svého 22 letého syna. Nájem v měst. bytě platím téměř 8 tis. Kč. Proč diskriminují dúchodce, kteří jsou pracovití a spolehlivý. Zaměstnavatelé v nich mají jistotu a vyžadují je.

06.10.2013 20:17  Bohumila Hodná

Ústavní stížnost byla již podána skupinou senátorů v červnu tohoto roku, a byla zpracována velmi kvalifikovaně !

27.09.2013 18:30  Eva Kebrlová

27.09.2013 Eva Kebrlová Ano,též se připojuji k podání ústavní stížnosti.Jsem rovněž pracující důchodce.

24.09.2013 11:17  Drahuše Mendyková

Připojuji se ke všem pracujícím důchodcům se stížností, kterou vymyslel pan Kalousek a posvětili především politické strany, které měly v senátu většinu. Jedná se o diskriminaci jedné skupiny pracujících občanů. Zajímalo by mne zda stížnost už byla podána k Ústavnímu soudu .

18.09.2013 23:06  galova

připojuji se je to diskriminace,pracuji 46 let na jednom místě, dělám tutéž práci a ted-po 46 létech za 8,500 Kč hrubého díky p. Kalouskovi.... kde je ta spravedlivost????

11.09.2013 11:59  Zuzana Žilákoví

Připojuji se a souhlasím s ústavní stížností zejména po tom, co jsem se dozvěděla, že bohatým hodlají odpustit zdanění dividend. Podle pravicových vlád je jasné, že "dobrý důchodce - mrtvý důchodce".

29.06.2013 15:44  Karel Zítek

na 06.05.2013 22:15 Štěpán jsem reaoval e-mailem - tedy mu odpověď na jeho e-mail zaslal. Pokud tato ještě někoho zajímá, pak můj e-mail je na konci článku http://www.ochranaprav.cz/kauzy.html

12.06.2013 11:37  Marcela Pinkavová

Radě seniorů jsem nedávno emailem psala, že se rovněž k žalobě na stát pro daňovou diskriminaci připojím. Přišla mi odpověď že mne budou kontaktovat. Doufám tedy ve zdar této akce. Jsem rovněž pracující důchodce, ale mám ještě syna ve škole takže pracovat musím.

20.05.2013 15:48  Králová

Také jsem, už několi měsíců, pracující důchodce, ale pracuji protože musím. Jsem sama a nemám tak vysoký důchod abych si mohla dovolit zůstat doma, do práce na tři směny dojíždím denně 11km.U nás na vesnici jsem žádnou práci nenašla. Do podniku kde pracuji jsem nastoupila před sedmi lety a těšila jsem se na důchod,jenže majitel bytovky razantně zvedl nájem(i když bydlím na vesnici) a i jinak je nyní vše mnohem dražší,topení, voda,elektřina na jídlo už moc nezbývá. Tím že měsíčně příjdu o několik tisíc mě stát vůbec nepotěšil,pracovat musím stejně jako ti co mají daně normální. Pokud půjde nějak podat ústavní nebo jinou stížnost ráda se připojím. Člověk nic nedostane zadarmo a když pak ani neví, kam vlastně jeho peníze o které ho stát připravil mizí,tak docela ztrácí motivaci k nějaké činnosti navíc.

10.05.2013 20:23  Eva Raschmannová

V odebrání slevy pro pracující důchodce vidím diskriminaci a ráda se připojím k ústavní stížnosti.

09.05.2013 19:03  ing.Jana Hozáková

Také hlasuji pro podáníústavní žádosti, je to diskriminace pracujících seniorů.

06.05.2013 22:15  Štěpán

Jsem důchodce, kterého se také dotkne "daňové zvýhodnění", které nás bolí všechny. Mám otázky: Podal už někdo ústavní stížnost v této záležitosti? Je to možno nějak zjistit? Děkuji za odpověď na mail stepan2145@seznam.cz! S pozdravem Štěpán

26.04.2013 10:47  Karel Zítek

pokud se v článku píše o odkazu na "A to nálezem Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 8. 10. 1992 sp. zn. Pl. ÚS 22/92, který najdete ve Sbírce usnesení a nálezů Ústavního soudu na straně 41." pak url - odkaz na tuto sbírku usnesení již není funkční, ale: Vzhledem k tomu, že ÚS má čerstvě nové webové stránky, jsou nálezy ÚS ČSFR dnes na http://www.usoud.cz/sbirka-usneseni-a-nalezu-us-csfr/

12.04.2013 13:50  Eva Reinischová

V odebrání slevy pro pracující důchodce vidíme s manželem diskriminaci a rádi bychom se připojili k ústavní stížnosti. Domníváme se,že si na svůj důchod vyděláváme a není důvod nás diskriminovat. Takto podle naší vlády vypadá aktivní život seniorů.

06.04.2013 16:10  Karel Zítek

1) náhodou jsem narazil na tuto stránku 2) stejně jako p. Jurníček v úvodu nejsem politikem, právníkem, daňovým poradcem, ani starobním důchodcem 3) stejně jako on jsem ale právníkem amatérem (a manželem invalidní důchodkyně) a po té co mne v jiné důchodcovské věci opakovaně ÚS odmítl (odmítl projednat podobně jak amnestii, tedy nikoli projednal a zamítl jako bezdůvodnou) blížím se k němu neodmítnutelně přes NSS 4) kdo chce může si přečíst na www.ochranaprav.cz/kauzy.html a poslat ten odkaz dál 5) hlavně by mne ale zajímalo jak kdo z Rady seniorů ČR tu ústavní stížnost podá (a tak se jich na to ptám). Tedy nevím odkud má p. Musial tu informaci?? Totiž pokud si kdo zákon 182/1993 Sb. o Ústavním soudu přečte, tak já tam žádnou "hromadnou ústavní stížnost" nevidím. Mj. Rada seniorů nejen sídlí na stejné adrese jako "ROH" dnes ČMKOS a to je de facto ČSSD tedy skupina poslanců či senátorů si stěžovat může, ale "skupina důchodců" - tu možnost nevidím - může si stěžovat jedinec "postižený důchodce" - tedy postižený oním zákonem, rozhodnutím, ... a ten musí být zastoupen advokátem ... - tak zatím asi tak to jen že holt chceme-li něco změnit je o dost lepší pro to něco udělat než se spoléhat že někdo udělá

03.04.2013 13:10  Ing. Josef Kocina

Dobrý den, jsem pracující důchodce a chtěl bych se připojit k ústavní stížnosti z důvodu odejmutí možnosti odpočtu daňového základu. Na rozdíl od poslanců a senátorů dojiždím denně do zaměstnání a musím si platiti veškeré výlohy spojené s cestováním což činí 7 000,- Kč měsíčně, platím daně a sociální a zdravotní pojištění v plné výši. Mé náklady činí 1/3 čisté mzdy po odvodech SSZ a FÚ zvýšené o daňový odpočet. Přeji hodně úspěchů a s pozdravem Ing. Josef Kocina

02.04.2013 14:39  Bohumil Sedlák

Vážená Rado důchodců, plně souhlasím s podáním věci diskriminace pracujících důchodců s ohledem na protiústavního odebrání daňového zvýhodnění od 01.01.2013 Ústavnímu soudu ČR. Je podivné, že jednou již Ústavní soud počínání vlády a parlamentu svým rozhodnutím o diskriminaci důchodců zvrátil a Kalousek si z toho žádné ponaučení nevzal a krutým způsobem zasáhl i do pracovních vztahů. Pokud mu nestačí ožebračení důchodců směšnou a nehorázně ubohou valorizací důchodů v roce 2013 a následujících, tak si zaslouží pořáný výprask od Ústavního soudu, aspoň doufám, že se Ústavní soud bude řídit filosofií roku 1992 a Kalouska umravní. Zdraví Vás B. Sedlák, prcující důchodce

31.03.2013 08:11  dagmarka

Souhlasím také s podáním ústavní stížnosti na výši daní pro pracující důchodce. Jde o jasnou diskriminaci skupiny obyvatel.Je to okrádáni důchodců, kteří celý život přispívali státu svou prací .

27.03.2013 10:38  Váchová Květa

Souhlasím s podáním ústavní stížnosti,jedná se o diskriminaci skupiny obyvatel, za to že jsou aktivní a nechodí si pro příspěvky na bydlení a další sociální dávky je stát jěště potrestá.Dokažme, že se umíme bránit!

24.03.2013 15:49  J. Musial

Poněvadž jsem taky pracující důchodce tak jsem pátral po možnosti jak podat žalobu na vládu až jsem zjistil, že to připravuje a hromadně bude podávat Rada seniorů ČR, meil rscr@rscr.cz. Tak jsem se zde přihlásil a myslím, že čím nás bude víc tím to bude mít větší váhu. Proto neváhejte a pište na výše uvedený meil. Hezký den.

20.03.2013 10:50  Ivana Mrázková

Také hlasuji pro podání ústavní stížnosti, protože rovněž zde vidím jasnou diskriminaci skupiny obyvatel. A to skupiny dost podstatné. Dokažme, že se umíme bránit! 80 tisíc krát 25 tisíc to je dost na nelegální okradení pracujících důchodců!

11.03.2013 14:54  Ludmila Kučerová

Nestálo by tedy za to, spojit se a podat ústavní stížnost? Prý je nás pracujících důchodců 80 000, to je pro politiky snadná kořist, volebně moc nezajímavá. Hlavně, že bude vláda financovat projekty na "aktivaci seniorů". Když jsou aktivní sami od sebe, tak je potrestá.

Zanechte komentář: